“Er komt veel koffiedrinken bij kijken” 

Reidar Plokker. Foto Jaco Berveling

Rotterdam heeft in totaal 39 wijkraden. De wijkraad Blijdorp-Bergpolder-Liskwartier (BBL) is actief sinds maart 2022.  De raad bestaat uit zeven leden die tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen zijn gekozen. In de “Verordening op de Wijkraden” is vastgelegd wat de taken van de wijkraad zijn.

Reidar Plokker, voorzitter van wijkraad BBL, in Zweden geboren, opgegroeid in Zwitserland, woont sinds zijn dertiende in het Liskwartier. Wat waren zijn motieven om in de wijkraad te stappen? Reidar: ”Ik ben niet gebonden aan een politieke partij, maar geïnteresseerd in de vraag hoe het in de lokale politiek werkt. Verder is het maatschappelijke betrokkenheid. Dat geldt ook voor de andere wijkraadsleden. Je loopt door je wijk en hebt ideeën over hoe het anders kan, of je wilt anderen helpen bij het realiseren van ideeën. Het komt er eigenlijk op neer dat we met de wijkraad het gesprek organiseren tussen de bewoners en de gemeente.”

Weten wat er leeft
Plokker legt uit hoe de wijkraad voeling houdt met de bewoners: “Je kent de sleutelspelers in de wijk, en komt op plekken waar mensen samenkomen zoals kerken, de voedselbank, de sociale werkplaats en scholen en je hoort ‘Joh, ga eens met die en die praten’. Er komt veel koffiedrinken bij kijken, het is fijn om mensen met elkaar te verbinden. Iedereen wil dat zijn wijk schoon, heel en veilig is. Mensen ergeren zich aan het drukke verkeer en ook meer groen in de wijk is belangrijk. Deze thema’s zie je in alle wijkraden terug.”

Oplossingen niet altijd makkelijk
Deze wensen zijn niet altijd makkelijk te realiseren. Reidar merkt dat ambtelijke molens, ook in Rotterdam, langzaam malen. “Aan plannen zitten acties vast. Daar willen ambtenaren eerst verder over praten. Het is vaak een kwestie van pappen en nathouden.” Verder ziet hij dat de capaciteit van het ambtelijk apparaat soms tekortschiet. Er zijn te weinig ambtenaren die de wijk goed kennen. Dat oplossingen soms lang op zich laten wachten is begrijpelijk. “Het is vaak niet zo simpel als de bewoners denken. Er is allerlei regelgeving waaraan plannen moeten voldoen. De groenvoorziening bijvoorbeeld zit vast aan meerjarencontracten.”

Een symbolische functie?
Een deel van de wijkraden vindt hun invloed beperkt. Ze kunnen aan de gemeente gevraagd en ongevraagd advies geven, maar zien dat hun rol vooral symbolisch is. Hoe kijkt de voorzitter van BBL  daar tegenaan? Reidar: “Ik vraag altijd aan mijn wijkraadsleden ‘wat is je doel?’.  Met sommige onderwerpen moet je je helemaal niet willen bemoeien. Het is een kwestie van choose your battles. Als je invloed wilt hebben moet je het niet laten bij een advies aan de gemeente. We zoeken contact met politici en ambtenaren en we kunnen inspreken in gemeentelijke commissies. Wanneer we politici van tevoren van ons standpunt op de hoogte brengen kunnen zij weer kritische vragen stellen, zo zoeken we naar bondgenoten. Wat niet wil zeggen dat het altijd lukt, maar ik ben niet negatief over de invloed die je als wijkraad hebt.”

Nieuwe ontwikkelingen
De ontwikkelingen rond de wijkraden staan niet stil. Ze hebben allemaal een eigen ‘adoptie-wethouder’ gekregen. Op die manier krijgen ze makkelijker toegang tot het college van burgemeesters en wethouders. Voor BBL is Said Kasmi (D66, verantwoordelijk voor onderwijs, cultuur en evenementen) het aanspreekpunt. Ook gaan de wijkraden weer beslissen over bewonersinitiatieven. Iedereen die een goed plan heeft voor zijn wijk kan een bewonersinitiatief indienen en subsidie aanvragen. Reidar: “Het is voor ons een mooie manier om in contact te komen met mensen die iets willen doen in hun wijk, zoals het aanleggen van een stuk groen of het realiseren van een repair-café.” 

Thermometer voor de stad 
Een bron van informatie voor de wijkraad is het Wijkprofiel. Het Wijkprofiel is gebaseerd op tweejaarlijkse enquêtes onder Rotterdammers. Het laat zien hoe de 71 wijken in Rotterdam ervoor staan op sociaal en fysiek gebied en qua veiligheid. Kijk daarvoor op https://wijkprofiel.rotterdam.nl/.  Je vindt er informatie over de situatie in de jaren 2014, 2016, 2018, 2020 en 2022. Ook is te zien hoe de wijken zich verhouden tot elkaar en tot Rotterdam als geheel. 

Contact met de wijkraad BBL
De wijkraad is bereikbaar per telefoon (14 010) of per brief: Wijkraad Blijdorp-Bergpolder-Liskwartier, Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam. Alle wijkraadsleden zijn per e-mail bereikbaar en te vinden op https://www.rotterdam.nl/bergpolder-blijdorp-liskwartier. Op https://mijn.rotterdam.nl/  is de Wijkvisie van de wijkraad te vinden en (binnenkort) het Wijkakkoord. De vergaderdata en de agenda staan op: https://wijkraad.rotterdam.nl/. De komende vergadering is woensdagavond 20 december 2023 (Bergsingelkerk).