Participatieproces


Actueel

Klik HIER over de laatste inspraakronde over het schetsontwerp periode september – oktober 2021.

Historisch monument

Conclusies en aanbevelingen m.b.t. tot het behoud en de ontwikkeling van het Hofpleinviaduct als monumentaal object vind je in het onderzoek van Crimson Architectural Historians:
De Hofbogen : Cultuurhistorische verkenning (juni 2007)

Het gaat zowel om bescherming als behoud van het monument. De plaatsing van de opgangen/trappen en mogelijke aanbouwen in het schetsontwerp mag geen afbreuk doen aan waardevolle karakteristieken van het viaduct. Dit een ontwerpspecificatie.

In het voorlopig schetsontwerp zijn op dit moment in principe alle trappen aan de westkant gesitueerd.

Schetsontwerp

In 2016 maakte De Natuurlijke Stad een strategische verkenning voor de gemeente Rotterdam voor een Groene Promenade Hofpleinlijn (24 oktober 2016).

In het voorlopige Schetsontwerp Hofbogenpark Rotterdam (2 november 2020) (219 MB) wordt aandacht besteed aan de inrichting van het dak maar gaat ook over het maaiveld van de aanliggende openbare ruimtes. Er is een overlap met het masterplan.

Het groenplan – privacy en geluid – schetsontwerp

Om een beplantingsplan te kunnen maken is het nodig om te weten hoe dik het aardepakket (substraat) is waarvan je mag uit gaan (de hoeveelheid aarde) Dat kan alleen als je weet wat de draaglast is van het dak. Zie ook Plattegrond draagkracht van het dak.

Recent onderzoek laat zien dat de draagkracht voor het permanente gewicht van het dak niet overal gelijk is. De rode lijn in het onderstaand plaatje laat zien waar het voorlopige schetsontwerp op is gebaseerd. Je ziet dat een deel van de Hofbogen meer (boven de rode lijn) en een ander deel minder (onder de rode lijn) gewicht kan dragen.


Vanaf het Bergwegstation tot aan het Noorderkanaal zie je blauw (30cm) en op op enkele plekken geel (viaduct) (45 cm) staan. Dit betekent dat de dakopbouw meer of minder aarde kan bevatten voor beplanting.

Mocht de dakopbouw inclusief isolatie (grijs) en waterberging(blauw) zijn dan zal er snel 10 cm minder aarde zijn voor beplanting. De uiteindelijke bodem zal dan  variëren van 30 – 20 cm voor beplanting.

Voor het beplantingsplan vanaf het Bergwegstation tot aan het Noorderkanaal kunnen er alleen vaste planten staan die maximaal 90 cm hoog zijn i.v.m. met de wortelgroei.


Juist in dit gedeelte van de Hofbogen is de beplanting belangrijk voor bewoners i.v.m. met afscherming (privacy) en de versluierde dempende functie van groen (stapeling  en weerkaatsing van het geluid).

Mogelijkheden om vormen van overlast te reguleren zijn:

 • Plant alleen struiken en planten die wintergroen zijn.
 • Kies geurende planten zoals Jasmijn, Kamperfoelie om de zintuigen en de natuurbeleving te prikkelen.
 • gebruik substraatkorrels p.v. natuurlijke aarde om zo de groeikracht te bevorderen van de planten. Voor voldoende bodemleven heb je tenminste 45 cm aarde nodig.
 • Plant veel lange dunne bomen naast het dak, zodat bezoekers tussen de boom kruinen lopen.
 • Plaats op de gouden rand klimplanten die wegen haast niets.
 • Laat de waterberging voor het gedeelte vanaf de Bergweg vervallen om zo de aardebodemlaag te verdikken.
 • Laat de natuur en stille activiteiten voorrang krijgen om de natuurbeleving voorrang te geven boven andersoortige activiteiten.
 • De positionering van het looppad kan meer naar link of naar rechts geplaatst worden i.v.m. privacy van bewoners.
 • De openings- en sluitingstijd kunnen de geluidsbeleving en rustmomenten te beïnvloeden.

Als bewoners invloed hebben op de programmering van activiteiten op maaiveld en op parkniveau en in het beheer dan ondersteunt dit op een positieve manier de drukte en overlastbeleving.

Plannen – initiatieven/organisaties – schetsontwerp

College Rotterdam

Gebiedsplan Noord

Bewonersadviesgroep (BAG)

In het huidige concept schetsontwerp is er gedeeltelijk rekening gehouden met het advies van de bewonersadviesgroep:
Advies Inrichting Hofbogenpark (21 juni 2019)

Buurtsessie 1 Bergpolder: Noorderkanaal – Bergselaan
dinsdag 25 mei van 19.30 t/m 21.00 uur

Wijkraad Bergpolder

Wijkraad Liskwartier

Hof van Noord

Vredestuin

 • Website
  De vredestuin huurt van Hof van Noord een oppervlakte van 28 tuinen. Als de lift en opgang aan de westkant komt, verdwijnt de vredestuin.

Park Groene T

 • Website
  De invloed van het huidige schetsontwerp met de plaatsing van de trap aan de westzijde kun je hier lezen.

Op 6 juli 2021 is er een bewonersavond geweest voor het Tak van Poorvlietspark
waarbij het ging om de inrichting van de speeltuin, het voetbalveld en het groen in het Park. Hierover is de volgende informatie beschikbaar:

Fleur ‘t op

Dit bewonersinitiatief op de Insulindestraat (van Tak van Poortvliet – Bergselaan) zorgt voor vergroening door o.a. gemeenschappelijke geveltuin acties. Er zijn verschillende boomgevels in zelfbeheer. Twee boomvriendelijke boomspiegelplantenbakken met een minibieb zijn goedgekeurd voor zelfbeheer omdat het niet de worteldruk van de bomen op een schadelijke manier beïnvloedt.

Tuiniergroep Savornin Lohmanlaan

 • Instagram
  Een deel van het plantsoen met alleen kijkgroen, heeft nu een pergola met bankjes en een moestuin in zelfbeheer.

Buurtsessie 2 Bergpolder: Bergselaan – Bergweg
dinsdag 1 juni van 19.30 tot 21.00 uur

Buurtsessie 3 Agniesebuurt:  Bergweg – Heer Bokelweg
donderdag 3 juni van 19.30 tot 21.00 uur

Buurtsessie 4 Oude Noorden
dinsdag 8 juni van 19.30 tot 21.00 uur

masterplan hofbogenpark

In het door de gemeente Rotterdam i.s.m. de Dudok Groep ontwikkelde
Masterplan Hofbogenpark : Gebiedsontwikkeling Hofbogen (6 november 2020)
staat het netwerkpark Hofbogen beschreven. Het schetst de visie op de Hofbogen in zijn totale context met uitspraken over het dak en de aanliggende openbare ruimtes

Plaatje 1 overzicht opgangen

Plaatje 2 overzicht Netwerkpark Hofbogen

Het dak is de ruggengraat van een netwerkpark, opgebouwd uit de Hofbogen, Noord- en Bergsingel, Schieweg en de openbare ruimten en bebouwing daartussen.

Het maaiveld rond het Hofpleinviaduct verbindt als onderdeel van het Hofbogenpark de groene structuur van de stad en de omliggende wijken.

Programma van Eisen

De bedoeling van een programma van eisen is van tevoren de randvoorwaarden en limieten te definiëren. De “eisen” zijn de criteria waaraan voldaan moet worden, de “wensen” zijn de criteria waaraan de verwachting is dat er zo veel mogelijk aan voldaan wordt. Het Concept PvE Hofbogenpark (9 maart 2021) is van toepassing op het schetsontwerp en het het masterplan.